Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Schade Leven Portefeuille B.V. t.h.o. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Intermediair: Schade Leven Portefeuille B.V. h.o. WE/ASSIST HYPOTHEEKSPECIALISTEN, gebruiker van deze algemene voorwaarden. b. Opdrachtgever: de wederpartij van intermediair aan wie intermediair enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. c. Diensten: alle diensten waartoe opdracht is gegeven of die door intermediair uit anderen hoofde direct verband houdende met de opdracht worden geleverd of behoren te worden geleverd. d. Dienstenwijzer: de door intermediair verschafte kantoorinformatie en informatie over de werkwijze en dienstverlening, alsmede van registraties en klachtregeling van intermediair. Toepasselijkheid 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door intermediair gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door intermediair gesloten overeenkomsten, waarbij intermediair zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht, alsmede op de wijzigingen daarvan. Eventuele condities en/of voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Intermediair verschaft overige informatie via de dienstenwijzer. 2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden intermediair slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtgever overeengekomen. 2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 2.4 De bepalingen van deze voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden. Opdracht 3.1 Aan intermediair verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van intermediair, niet tot resultaatsverplichtingen. 3.2 Een overeenkomst tussen intermediair en opdrachtgever komt alleen schriftelijk tot stand. Intermediair behoudt zich het recht voor aan hem verstrekte opdrachten te weigeren. Duur 4. De duur van een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of een bepaalde dienst is verstrekt. Uitvoering 5.1 In opdracht te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten zullen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht respectievelijk het geven van de opdracht verstrekte schriftelijke informatie als ook op de op dat moment geldende toepasselijke wetgeving en/of jurisprudentie. 5.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door intermediair opgegeven termijnen waarbinnen hij de opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn. 5.3 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan intermediair die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig gemaakte afspraken door opdrachtgever ter beschikking van intermediair zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is intermediair bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Honorarium en betaling 6.1 Partijen leggen voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijke vast in de ‘opdracht tot dienstverlening’ op welke wijze het honorarium van intermediair wordt voldaan. 6.2 De bemiddelingskosten worden bij opdrachtgever geïncasseerd op het moment dat het dossier naar de notaris gaat dan wel uiterlijk door opdrachtgever bij passeren via de notaris voldaan. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, is opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens maakt intermediair in dat geval aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten. Aansprakelijkheid 7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van intermediair alsmede van haar bestuurders, werknemers en de door intermediair bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van intermediair wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. 7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van intermediair in een specifiek geval geen dekking verleent, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van intermediair alsmede van zijn bestuurders, zijn werknemers en de door intermediair bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie. 7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 7.4 Intermediair is nimmer aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 7.5 Intermediair is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit fouten in door intermediair gebruikte sofware of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door intermediair kan worden verhaald op de leverancier van desbetreffende software of computerprogrammatuur. 7.6 Intermediair is nimmer aansprakelijk voor schade die voorvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan intermediair verzonden (e-mail)berichten intermediair niet hebben bereikt. 7.7 Intermediair is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte bedragen niet of niet tijdig heeft voldaan. 7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van intermediair voor schade die veroorzaakt is door opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Overmacht 8.1 Intermediair is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor intermediair redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van intermediair ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van intermediair geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor zijn risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij zijn ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes op oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van intermediair kan worden gevergd. Geheimhouding 9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. 9.2 Door de opdrachtgever aan intermediair verstrekte persoonsgegevens zullen door intermediair niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht of door hem aan de opdrachtgever te verzenden mailings en dergelijke, behoudens voor zover intermediair op grond van de wet of openbare orde in het kader van zijn bedrijfsuitoefening verplicht is om de desbetreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d. van intermediair, zal intermediair deze gegevens op eerste schriftelijke verzoek van opdrachtgever uit het desbetreffende bestand verwijderen. Intellectuele eigendom 10.Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van intermediair auteursrechtelijk beschermde producten van intermediair te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen. Beëindiging van de overeenkomst 11.Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen, mits schriftelijk aan de wederpartij medegedeeld, gemotiveerd en onder opgave van redenen. Vervaltermijn 12. Behoudens het geval dat dwingendrechtelijke wetsbepalingen zich daartegen verzetten, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens intermediair in verband met het verrichten van werkzaamheden door intermediair in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Rechts‐ en Forumkeuze 13.Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en intermediair worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechtsgang voorschrijft.